Algemene vergadering dd. 24.01.2018

 

                                     Boulesvereniging “De Klutsers” Nijnsel

 

 

 

Plaats: De Beckart. Aanwezig zijn totaal 34 leden.

 

 

 

1 Opening door voorzitter Toos Sanders. Zij heet alle aanwezigen welkom en is tevreden met de goede opkomst. Zij geeft een korte samenvatting over het verloop van de activiteiten van het afgelopen jaar. Ook geeft zij aan dat enkele leden helaas niet actief  konden zijn door lichamelijke gezondheid.

 

 

 

2 Aan de vergadering wordt gevraagd of er opmerkingen zijn over de notulen van de vorig jaar gehouden vergadering. Niemand heeft opmerkingen en dus worden de notulen goedgekeurd.

 

 

 

3 Kasverslag. Penningmeester Martien de Koning is vrij kort over de inkomsten en uitgaven van 2017. Het enige wat belangrijk is voor de leden is wat was er in kas op 1 januari en 31 december 2017.  Hij kan mededelen dat het beginsaldo was € 2432,00 en het eindsaldo € 4372,00.

 

De winst was te danken aan een subsidie van het Oranjefonds, aan een schade-uitkering die door eigen werkzaamheid geld in het laadje bracht. Ook de Rabobank had bijgedragen door een bedrag uit het coöperatief dividend.

 

De vergadering was zeer content over het resultaat. De kascontrolecommissie Marijke Hurkmans en Maria vd Koevering hebben de kas gecontroleerd, geen bijzonderheden gevonden en zeer correct bevonden. Marijke is aftredend en wordt opgevolgd door Jan Sijbers

 

 

 

4 Het jaarverslag over 2017 wordt door de secretaris voorgelezen en door de vergadering zonder opmerkingen akkoord gevonden.

 

 

 

5 Bestuursverkiezing. Aftredend is Rien van der Loo. Hij deelde mee dat hij na 24 jaar bestuurslid graag wilde stoppen als er vervanging kon worden gevonden. Maria Sijbers werd benaderd en heeft hiermee ingestemd. Zij werd met groot applaus aangenomen als nieuw bestuurslid. Andere kandidaten waren er niet aangemeld,

 

Voorzitter Toos memoreerde dat Rien zijn werk gedurende die 24 jaren uitstekend heeft gedaan en steeds de spil was binnen onze clubactiviteiten.  Zij deelde dan ook mee dat het bestuur besloten had om Rien te benoemen tot erelid van de vereniging. Zij dankte hem dan ook met het uitreiken van een oorkonde en het aanbieden van een drankje als cadeau. Zijn echtgenote Gina werd een mooie bos bloemen aangeboden. Rien was verbaasd over zo'n grote eer maar trots voor zo'n onderscheiding. Hij gaf aan steeds vanaf de oprichting met plezier aan de taak te hebben gewerkt en dankte de aanwezigen voor de samenwerking. Steeds kreeg hij veel respect en waardering voor het werk. Wel gaf hij aan dat dit zeker niet als afscheid moest worden gezien. Integendeel, zolang de gezondheid het toelaat zal hij zich blijven inzetten voor het welzijn van de club. 

 

 

 

6 Gezien de stand van de huidige middelen kan de contributie op € 25,00 gehandhaafd blijven.

 

 

 

7 Door de secretaris is het activiteitenprogramma voor 2018 opgesteld. Alleen de datum van 14 juli moet naar 21 juli.

 

 

 

8 Het bestuur stelt voor om de opening van het clubgebouw nabij baan 5 en 6 te voorzien van een glazen schuifwand of deur. Dit om van binnenuit het boulen te kunnen zien en het gevoel van opgesloten te zitten te verminderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 De voorzitter reikt de prijzen uit van de gehouden competities.

 

Allereerst de 1ste  ronde 2017 individueel:

 

1. Frans van der Velden

 

2.  Ad Hurkmans

 

3.  Ria Vos

 

4.  Rien van der Loo

 

5.  Marijke Hurkmans

 

6.  Toos Sanders.

 

Winnaars van de 2de  ronde vast waren:

 

1.      Marijke Hurkmans en Betsie van Heesch,

 

2.      Ad van de Tillaar en Gina van der Loo,

 

3.      Jan Philipsen en Berna van Duijnhoven.

 

Tegelijk werden ook de prijzen uitgereikt van de binnen gehouden tête à tête competitie omdat die per 1 januari was gestopt:

 

1.      Toos Sanders

 

2.       Ad Hurkmans

 

3.       Martien de Koning.

 

Alle winnaars kregen een mandje met goederen uit de supermarkt aangeboden ter waarde van

 

€ 10,00 per mandje.

 

 

 

10 Mededelingen. Omdat onze vereniging per 2019, 25 jaar bestaat stelt de voorzitter voor om een commissie aan te stellen die voor het jubileumjaar extra activiteiten gaan inplannen. Iemand van het bestuur zal daarin zitting nemen. Harriët de Koning, Theo van de Ven en Berna van Duijnhoven melden zich aan. 

 

 

 

11 Rondvraag. Harriët de Koning vraagt af het mogelijk is toernooien overdag te plannen. Dit zal voor 2019 worden bekeken. Moeilijkheid is dat met ons bevriende verenigingen hiermee ook akkoord moeten gaan. Er zijn clubs waar nog werkende mensen lid zijn die overdag niet kunnen. Misschien bijvoorbeeld wel op zaterdagmiddag.

 

Jan Philipsen vraagt of goede training door een extern persoon mogelijk is. Ook dit kan eventueel eens bekeken worden.

 

Theo van de Ven vraagt of het mogelijk is om ex aequo geëindigde spelers ook van een prijs te voorzien en niet door loting de winnaar te kiezen. Een mogelijkheid is om te kijken wie de eerste ronde het beste heeft gewonnen.  

 

Jo Biemans vraagt of het mogelijk is om het hele prijzensysteem af te schaffen. De voorzitter is van mening dat een prijs voor de prestatie toch wel een noodzaak blijft.

 

Maria Sijbers dankt de vergadering voor het vertrouwen dat in haar gesteld wordt voor het invullen van het secretariaat.

 

Martien de Koning vraagt of er belangstelling is om binnen en buiten een tête à tête competitie te houden. Bij het binnenboulen is deze competitie, die op proef werd gehouden, afgebroken.

 

Een alternatief zou kunnen zijn een laddercompetitie. Hiervoor is wel een beetje belangstelling.

 

Theo van de Koevering vraagt om duidelijke herkenbaarheid bij toernooien van onze leden. Dat wil zeggen dat iedereen zoveel mogelijk een en dezelfde clubkleding draagt. Ook hierop wordt instemmend gereageerd. Misschien een voorstel om in ons jubileumjaar 2019 ieder lid te voorzien.

 

van nieuwe clubkleding.

 

 

 

Toos sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

 

 

 

Rien van der Loo

 

Januari 2018