PRIVACY VERKLARING van Boulesvereniging “De Klutsers”.

 

Als Boulesvereniging “De Klutsers” hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gaan er zorgvuldig mee om en doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Wij houden ons aan de toepasselijke wet - en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het bestuur van Boulesvereniging “De Klutsers” geeft de volgende privacyverklaring af.

 

Boulesvereniging “De Klutsers” houdt persoonsgegevens bij van leden, donateurs en overige relaties met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gegevens die verwerkt worden betreffen:

achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, lidnummer, en de ingangsdatum van het lidmaatschap. Indien sprake is van automatische incasso van de contributie wordt tevens het IBAN nummer van de bank bewaard.

Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben verstrekt. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt. De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt en bewaard. Het bestuur heeft inzagerecht. De contactgegevens van de ledenadministrateur zijn verkrijgbaar bij de leden van het bestuur en staan op de website www.deklutsers.nl.

Op de website van “De Klutsers” wordt niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te kunnen verbeteren. Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld.

 

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de vereniging gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het bestuur zijn bevoegd. Indien van toepassing worden gegevens gebruikt bij de activiteiten waaraan de leden deelnemen.

Boulesvereniging “De Klutsers” verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daar wettelijk toe zijn verplicht.

U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien kunt u een afspraak maken met de ledenadministrateur. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd hebt u het recht om deze te laten wijzigen. U neemt contact op met de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien uw verzoek wordt afgewezen dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.

 

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard in een daartoe geëigend systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens uit het actuele bestand van de ledenadministratie.

 

Deze privacyverklaring vertelt hoe de Boulesvereniging “De Klutsers” uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Indien u meer informatie wenst over hoe wij over uw privacy beschermen dan kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur.